Bảng chấm công tiếng anh là gì

-
Tiếp tục học tập 90 từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành nhân sự (phần 2) để cải thiện vốn từ bỏ vựng chuyên ngành của bản thân mình nhé

Hôm nay cokiemtruyenky.vn vẫn liên tục share 90 từ vựng giờ Anh chăm ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng trước tiên các bạn đề xuất học tập chuyên cần cùng ghi nhớ kĩ phần 1 đã rồi bắt đầu chuyển lịch sự phần 2 nhé.

=> 90 từ bỏ vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp bạn ghi lưu giữ cùng sử dụng từ bỏ vựng giờ Anh hiệu quả

=> Những phát triển thành báo xuất xắc gặp gỡ nghỉ ngơi trường bay bởi giờ đồng hồ Anh

*

90 tự vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Es File Explorer Của Android Có Thể Làm, Cách Truy Cập Tệp Android Trên Windows Pc

Labor Employment và Management – Sử dụng cùng Quản lý lao động

- Annual leave (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phnghiền năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con mặt đường cải cách và phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ vấn đề Khi bao gồm người thân trong gia đình vào gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung bỗng lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao động trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình giải pháp xử lý kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới với cung cấp bên trên quản ngại lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền phù hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự vứt bỏ nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao động gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tnhãi chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao hễ giữa người sử dụng lao đụng và fan lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ vận chuyển lao động (tỉ lệ vứt việc)

- Maternity leave (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

- Paid leave sầu (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phxay tận hưởng lương

- Paternity leave sầu (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinch con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công việc theo ca

- Sick leave sầu (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five sầu Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), and training) (n, pl) – Năm nhân tố bất kỳ nhân viên cấp dưới nào thì cũng đề xuất để tiến hành công dụng công việc: thời gian (Time), chuyên môn hoặc năng lực (Technique = Skill), tài năng (Talent = Ability) cùng đào tạo (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ ngơi bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay ko lương

2. Salary & Benefits – Lương và an sinh làng hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm cho thêm giờ, tiền làm cho thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận trả cho người lao rượu cồn mặt hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm làng mạc hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là chi phí được trả mặt hàng tuần, thỉnh thoảng hàng ngày dựa vào nút chi phí công theo giờ, ngày hoặc tuần hoặc theo trọng lượng quá trình hoặc một hình thức như thế nào đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ từ bỏ vựng bên trên sẽ giúp bạn học tiếng Anh chuyên ngành nhân sự một cách tốt nhất.Quý khách hàng rất có thể đọc thêm giải pháp học tập tự vựng giờ Anhcủa cokiemtruyenky.vn để học hành được công dụng nhất nhé. Chúc chúng ta học tiếng Anh thành công!