Các bài tập về modal verbs

Can, could, should, must,…Chúng ta đã được học tập toàn cục lý thuyết về rượu cồn trường đoản cú kmáu thiếu thốn. Hãy dành riêng thời gian làm cho những bài xích tập MODAL VERB để làm rõ và nhớ lâu bền hơn.

You watching: Các bài tập về modal verbs

*

Lý thuyết

Cùng ôn tập các kim chỉ nan cơ bạn dạng trước lúc đến phần bài bác tập nhé.

CAN / CAN’T: Việc làm sao đó có/cần thiết xẩy ra hoặc fan nào kia có/ko khả năng làm việc gì.COULD / COULDN’T (quá khđọng của CAN): thường dùng cùng với các hễ tự quan trọng nlỗi see, hear, smell, taste, feel, rethành viên, underst&.BE ABLE TO: sử dụng chũm cho CAN / COULD, cần sử dụng khi muốn nói fan nào này đã xoay xoả có tác dụng được Việc gì trong một trường hợp ví dụ.MUST / MUSTN’T: tin Chắn chắn một điều gì đấy đúng/bất ổn thực sự, nhiều khi có nghĩa phải. MUST nói về hiện nay và sau này, còn HAVE TO sử dụng được trong toàn bộ các thể.MAY / MIGHT: bài toán làm sao kia có thể xẩy ra (ý nghĩa sâu sắc tương lai).SHOULD / OUGHT TO: dùng Lúc ý muốn đưa ra chủ kiến, lời khuyên.

Lưu ý:

CAN, COULD, WOULD, MAY: được dùng vào câu ý kiến đề nghị, từng trải có thể chấp nhận được, lời mời (thường là câu hỏi)Các modal verb vẫn được dùng trong trường hợp quá khứ: COULD / MUST / MAY / MIGHT / SHOULD + HAVE + thừa khứ đọng phân từCòn phần lớn khi dùng thì hiện nay tại: MODAL VERB + V-bare (hễ trường đoản cú ngulặng mẫu)

Exercise 1

6 bài bác tập modal verb cực kỳ cần thiết mang lại học sinh củng vậy kỹ năng và kiến thức. Mời những em theo dõi và quan sát với thực hành thực tế ngôn từ này.

Exercise 1

Complete these sentences with can / can’t, could / couldn’t or be able to (correct form). Sometimes it is possible khổng lồ use more than one modal verb

1) Tom……………drive but he hasn’t got a oto.

2) I can’t understvà Martin. I’ve sầu never……………….understand hyên ổn.

3) He had hurt his leg, so he……………..walk very well.

4) She wasn’t at trang chính when I phoned, but I……………..liên hệ her at the office.

5) I looked very carefully and I……………see a figure in the distance.

6) I used to…………..st& on my head but I can’t vày it now.

7) They didn’t have any tomatoes in the first cửa hàng I went khổng lồ, but I……………get some in the next siêu thị.

8) My grandmother loved music. She……………..play the piano very well.

9) Ask Ann about your problem. She should…………….help you.

10) The boy fell inlớn the river but fortunately we……………..rescue him.

*

Exercise 2

Read a situation & write a sentence with must have or couldn’t have sầu (done). Use the words in brackets

1) That dress you bought is very good quality. (It must / be / very expensive)

2) I haven’t seen Jyên ổn for ages. (He must / go away)

3) I wonder where my umbrella is. (You must / leave sầu it on the rain)

4) Don passed the examination. He didn’t study very much on it. (The exam couldn’t / be / very difficult)

5) She knew everything about our plans. (She must / listen / lớn our conversation)

6) Dennis did the opposite of what I asked hlặng lớn vị. (He couldn’t / understvà / what I said)

7) When I woke up this morning, the light was on. (I must / forget / lớn turn it off)

8) I don’t understand how the accident happened. (The driver couldn’t / see / the red light)

9) The phone rang but I didn’t hear it. (I must / be / asleep)

10) She passed me in the street without speaking. (She couldn’t / see / me)

Exercise 3

Read the situation và decide what you want to lớn say. Use modal verbs

1) You have sầu khổng lồ carry some heavy boxes upstairs. Ask someone lớn help you.

2 You want your friend to lớn show you how khổng lồ change the film in your camera. What bởi you say khổng lồ him/her?

3) You’re on a train. The woman next khổng lồ you has finished reading her newspaper. Now you want khổng lồ have sầu a look at it. What do you say?

4) You need a match khổng lồ light your cigarette. You haven’t got any but the man sitting next khổng lồ you has some. What vị you ask him?

5) There is a concert on tonight và you are going with some friends. You think Tom would enjoy it too. Invite hlặng.

6) You’re in the post office. You want three stamps for Japan. What do you say?

7) You’re sitting in a crowded bus. There is an ola lady standing. Offer her your seat.

8) You’re in a car with a frikết thúc, who is driving. He is going lớn to lớn park the oto but there is a NO PARKING sign. You see the sign và say…

9) A friover has just come to see you in your flat. Offer hyên ổn something to drink.

10) You are at the interview. You want lớn smoke a cigarette. What vì chưng you ask?

Exercise 4

Complete these sentences with must (not) or (not) have sầu to (correct form)

1) You really…………work harder if you want khổng lồ pass that examination.

2) Many children in Britain……………wear unisize when they go to school.

3) Last night Don suddenly became ill. We………….điện thoại tư vấn the doctor.

4) I can stay in bed tomorrow morning because I…………….work.

5) What ever you do, you……………touch that switch. It’s very dangerous.

6) Ann has…………..wear glasses since she was eight years old.

7) I’m afraid I can’t come tomorrow. I…………..work late.

8) I’m sorry I couldn’t come yeaterday. I……………..work late.

9) You…………….forget what I told you. It’s very important.

See more: Cách Tăng Âm Lượng Loa Máy Tính, Kích Âm Lượng Loa Trên Máy Tính, Laptop

10) Tom may…………..go away next week.

11) We couldn’t repair the oto ourselves. We……………take it to the garage.

12) She………….get up so early. She gets up early because she prefers khổng lồ.

13) We…………..leave yet. We’ve got plenty of time.

14) When you come to lớn London again, you……………come and see us.

15) I don’t want anyone to know. You………….tell anyone what I said.

Exercise 5

Choose the correct answer

1) Which sentence is correct?

A. We should to lớn leave sầu soon.

B. We should leaving soon.

C. We should leave soon.

2) We………….visit Tom when we are in London.

A. didn’t ought B. ought C. should

3) Which question is correct?

A. We should Điện thoại tư vấn the police?

B. Should we điện thoại tư vấn the police?

C. Do we should Điện thoại tư vấn the police?

4) Which sentence is correct?

A. We ought have a buổi tiệc ngọt to celebrate Kate’s birthday.

B. We ought khổng lồ have a buổi tiệc nhỏ lớn celebrate Kate’s birthday.

C. We should lớn have a party to lớn celebrate Kate’s birthday.

5) You…………..ride a motorxe đạp without a helmet.

A. shouldn’t B. ought C. ought not

6) Which question is correct?

A. Ought we to lớn tell Jane the news?

B. Ought we tell Jane the news?

C. We ought khổng lồ tell Jane the news?

7) Which sentence is NOT correct?

A. Niông xã may have missed the train.

B. Nichồng must have sầu missed the train.

C. Niông chồng ought have missed the train.

8) Which sentence is NOT correct?

A. I may have sầu left the form at home page.

B. He can’t have sầu got lost.

C. Joseph must have sầu forget about the tiệc ngọt.

9) We……………not have bought enough biscuits for everyone.

A. may B. should C. must

10) Which sentence means “Maybe John went khổng lồ the shop”?

A. John might not have gone lớn the shop.

B. John may have gone lớn the siêu thị.

C. John must have sầu gone to lớn the cửa hàng.

*

Exercise 6

Read the situations và write a sentence with should (not), should / shouldn’t have

1) Tom has just been offered a job. You think it would be good idea for him to accept it.

2) It’s very cold. Mr. Taylor, who has been ill recently, is walking along the road without a coat.

3) We went for a walk. While we were talking, we got hungry but we hadn’t brought anything with us khổng lồ eat.

4) You think it would be a good idea for all motorists lớn wear seat-belts.

5) I went to lớn Paris. Marcel lives in Paris but I didn’t go lớn see hlặng while I was there. When I saw hyên later, he said…

6) The notice says that the shop is open every day from 8:30. It is now 9 o’clock but the cửa hàng isn’t open.

7) The driver in front stopped suddenly without warning and I drove inlớn the baông chồng of his car. It wasn’t my fault.

8) You don’t think it would be a good idea for Jill và Sam lớn get married.

See more: Tính Cách Cung Bạch Dương Nam Tính Và Mạnh Mẽ, Cung Bạch Dương

9) Your frikết thúc has a bad cold. Tell hyên that you think it would be a good idea for hyên to lớn stay at home this evening.