Đại từ trong tiếng anh

-
cùng trung trung tâm ngoại ngữ cokiemtruyenky.vn English UK Vietnam tìm hiểu về đại tự trong quá trình học giờ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại tự là từ sửa chữa chodanh từ,tránh sự tái diễn danh từ.

Bạn đang xem: Đại từ trong tiếng anh

2. Phân các loại đại từ

*

Có 7 nhiều loại đại trường đoản cú như sau:

2.1. Đại tự nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi máy nhấtngôi đồ vật haingôi trang bị ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi sản phẩm công nghệ nhấtngôi thứ haingôi thiết bị ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they rất có thể làchủ ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them rất có thể làtân ngữtrực tiếp củađộng từ.

I saw her at the các buổi party last night.

– Me, him, her, us, them rất có thể làtân ngữgián tiếp củađộng từ.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vì it without them.

2.2. Đại từ bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm tự do gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• một trong những trong các đại từ bỏ trên phía trên cũng có thể được cần sử dụng nhưtính từ (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ cài (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ tải = tính từ cài +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ phản bội thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là bề ngoài số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađộng từkhichủ ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom và Ann blamed themselves for the accident.

– Được sử dụng như trường thích hợp trên sauđộng từ+ giới từ:

He spoke khổng lồ himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Xem Chung Kết Cup C1 Châu Âu Real Madrid Vs Juventus Trên Kênh Nào? ?

– Được thực hiện như các đại từ nhấn mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ củacâuvà được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh vấn đề cácdanh từkhác, chúng được để ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke khổng lồ the President himself.

– Được áp dụng như cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that to lớn himself.

2.5. Đại từ quan hệ tình dục (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me khổng lồ come back today.The car which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began khổng lồ slip.Tuy nhiên, giới từ bỏ cũng hoàn toàn có thể chuyển xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began lớn slip.

– hiệ tượng sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe hotel at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ chỉ định và hướng dẫn (demonstrative adjectives) this, that cùng số các của bọn chúng là these, those được dùng trướcdanh từnhằm xác xác định trí củadanh từấy đối với người nói.Khi nhữngtính từnày được sử dụng độc lập, không códanh từtheo sau, nó trở nên đại từ chỉ định (demonstrative pronouns).• ko kể việc thay thế sửa chữa cho mộtdanh từ, đại từ chỉ định và hướng dẫn còn cho người nghe định nghĩa gần hơn tuyệt xa rộng về thời hạn hoặc khoảng chừng cách.

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ ngờ vực (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose oto broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủađộng từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hand vì chưng you use?What paper bởi vì you read?

Để tham khảocác khóa họcvà biết thêm chi tiết hãy contact với bọn chúng tôi: