Máy tính hoạt động theo

-
","product_id":0,"type":0,"date":1358161782,"date_text":"9 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4115\/398017\/nguyen-ly-hoat-dong-cua-may-vi-tinh.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cpnquoctegiare","name":"chuyen phat nhanh","company":"chuy\u1ec3n ph\u00e1t nhanh qu\u1ed1c t\u1ebf","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tapdoantamlong

Bạn đang xem: Máy tính hoạt động theo

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Card Màn Hình Rời Nvidia Cho Laptop, Cách Tắt Card Đồ Họa Nvidia

Nguyên lý họat động của máy tính A.Cấu trúc máy tính : Về cơ bản tất cả các hệ thống máy tính đều có các bộ phận cơ bản sau : - CPU : Bộ xử lý trung tâm - Bộ nhớ trong : ROM& RAM - Bộ nhớ ngoài : Backing Storage - Các thiết bị nhập :Input Unit - Các thiết bị xuất : Output Unit 1. Bộ xử lý trung tâm : CPU: Đây là bộ não của máy tính , nó thực hiện hầu hết các phép toán số học và logic CPU được chia làm các bộ phận sau : a, Khối xử lý các phép toán số học và logic ( Athimetic Logic Unit ) : ALU - Thực hiện các phép toán số học : +, - , x , : .... - Thực hiện các phép toán so sánh : > , -Thực hiện các phép toán login : and , or , xor , not ... b, Khối điều khiển : (Control Unit ) : CU Khối này có chức năng thực hiện tuần tự các phép tính : VD : Cho X=2, Y= 5 , X= X+Y , Y=X.Y, X=X+Y Theo các bạn KQ là gì ? X=42, Y=352.Bộ nhớ trong (ROM&RAM) Được chia làm các ô nhớ hình mắt lưới .Mỗi ô nhớ có dung lượng 1 byte và được dùng để lưu trữ 1 ký tự . Bô nhớ trong được chia làm 2 loại như sau : a, Bộ nhớ chỉ đọc : ROM Đây là bộ nhớ được các nhà sản xuất máy tính thiết lập ra .Người sử dụng chỉ có thể sử dụng dữ liệu trong bộ nhớ này chứ không thể thay đổi được dữ liệu trong nó .Khi tắt máy hoặc mất điện dữ liệu trong ROM không bị mất đi VD: Bios ROM
*
Basic Input Output System Read Only Memmory ) :Bộ nhớ chỉ đọc điều khiển các thiết bị vào ra cơ bản của hệ thống máy tính . b,Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM: Người sử dụng có thể hoàn toàn thay đổi được dữ liệu bên trong bộ nhớ này nhưng khi mất điện hoặc tắt máy dữ liệu trong RAM sẽ bị mất đi .3
.Bộ nhớ ngoài : Là bộ nhớ có dung lượng rất lớn dùng để lưu trữ những dữ liệu có dung lượng lớn như các bộ cài đặt ,các phần mềm ứng dụng ,tiện ích ..vv..Người sử dụng có thể thay đổi dữ liệu bên trong bộ nhớ này nhưng khi tắt máy hoặc mất điện dữ liệu không bị mất đi .Tuy vậy bộ nhớ ngoài có tốc độ truy cập chậm hơn bộ nhớ trong nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều lần . VD : HDD, FDD, ODD, USB ,....4.Các thiết bị nhập : Là những thiết bị dùng để nhập dữ liệ vào máy tính . VD : Key , Mouse, Webcam,...5.Các thiết bị xuất : Là các thiết bị dùng để xuất dữ liệu ra ngoài sau khi đã đựợc xử lý : VD : Màn hình, Máy in , ....


Nguy\u00ean ly\u0301 ho\u0323at \u0111\u00f4\u0323ng cu\u0309a ma\u0301y ti\u0301nh A.C\u00e2\u0301u tru\u0301c ma\u0301y ti\u0301nh : V\u00ea\u0300 c\u01a1 ba\u0309n t\u00e2\u0301t ca\u0309 ca\u0301c h\u00ea\u0323 th\u00f4\u0301ng ma\u0301y ti\u0301nh \u0111\u00ea\u0300u co\u0301 ca\u0301c b\u00f4\u0323 ph\u00e2\u0323n c\u01a1 ba\u0309n sau : - CPU : B\u00f4\u0323 x\u01b0\u0309 ly\u0301 trung t\u00e2m - B\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 trong : ROM& RAM - B\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 ngoa\u0300i : Backing Storage - Ca\u0301c thi\u00ea\u0301t bi\u0323 nh\u00e2\u0323p :Input Unit - Ca\u0301c thi\u00ea\u0301t bi\u0323 xu\u00e2\u0301t : Output Unit 1. B\u00f4\u0323 x\u01b0\u0309 ly\u0301 trung t\u00e2m : CPU: \u0110\u00e2y la\u0300 b\u00f4\u0323 na\u0303o cu\u0309a ma\u0301y ti\u0301nh , no\u0301 th\u01b0\u0323c hi\u00ea\u0323n h\u00e2\u0300u h\u00ea\u0301t ca\u0301c phe\u0301p toa\u0301n s\u00f4\u0301 ho\u0323c va\u0300 logic CPU \u0111\u01b0\u01a1\u0323c chia la\u0300m ca\u0301c b\u00f4\u0323 ph\u00e2\u0323n sau : a, Kh\u00f4\u0301i x\u01b0\u0309 ly\u0301 ca\u0301c phe\u0301p toa\u0301n s\u00f4\u0301 ho\u0323c va\u0300 logic ( Athimetic Logic Unit ) : ALU - Th\u01b0\u0323c hi\u00ea\u0323n ca\u0301c phe\u0301p toa\u0301n s\u00f4\u0301 ho\u0323c : +, - , x , : .... - Th\u01b0\u0323c hi\u00ea\u0323n ca\u0301c phe\u0301p toa\u0301n so sa\u0301nh : > , -Th\u01b0\u0323c hi\u00ea\u0323n ca\u0301c phe\u0301p toa\u0301n login : and , or , xor , not ... b, Kh\u00f4\u0301i \u0111i\u00ea\u0300u khi\u00ea\u0309n : (Control Unit ) : CU Kh\u00f4\u0301i na\u0300y co\u0301 ch\u01b0\u0301c n\u0103ng th\u01b0\u0323c hi\u00ea\u0323n tu\u00e2\u0300n t\u01b0\u0323 ca\u0301c phe\u0301p ti\u0301nh : VD : Cho X=2, Y= 5 , X= X+Y , Y=X.Y, X=X+Y Theo ca\u0301c ba\u0323n KQ la\u0300 gi\u0300 ? X=42, Y=352.B\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 trong (ROM&RAM) \u0110\u01b0\u01a1\u0323c chia la\u0300m ca\u0301c \u00f4 nh\u01a1\u0301 hi\u0300nh m\u0103\u0301t l\u01b0\u01a1\u0301i .M\u00f4\u0303i \u00f4 nh\u01a1\u0301 co\u0301 dung l\u01b0\u01a1\u0323ng 1 byte va\u0300 \u0111\u01b0\u01a1\u0323c du\u0300ng \u0111\u00ea\u0309 l\u01b0u tr\u01b0\u0303 1 ky\u0301 t\u01b0\u0323 . B\u00f4 nh\u01a1\u0301 trong \u0111\u01b0\u01a1\u0323c chia la\u0300m 2 loa\u0323i nh\u01b0 sau : a, B\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 chi\u0309 \u0111o\u0323c : ROM \u0110\u00e2y la\u0300 b\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 \u0111\u01b0\u01a1\u0323c ca\u0301c nha\u0300 sa\u0309n xu\u00e2\u0301t ma\u0301y ti\u0301nh thi\u00ea\u0301t l\u00e2\u0323p ra .Ng\u01b0\u01a1\u0300i s\u01b0\u0309 du\u0323ng chi\u0309 co\u0301 th\u00ea\u0309 s\u01b0\u0309 du\u0323ng d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u trong b\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 na\u0300y ch\u01b0\u0301 kh\u00f4ng th\u00ea\u0309 thay \u0111\u00f4\u0309i \u0111\u01b0\u01a1\u0323c d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u trong no\u0301 .Khi t\u0103\u0301t ma\u0301y ho\u0103\u0323c m\u00e2\u0301t \u0111i\u00ea\u0323n d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u trong ROM kh\u00f4ng bi\u0323 m\u00e2\u0301t \u0111i VD: Bios ROM \":(\" Basic Input Output System Read Only Memmory ) :B\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 chi\u0309 \u0111o\u0323c \u0111i\u00ea\u0300u khi\u00ea\u0309n ca\u0301c thi\u00ea\u0301t bi\u0323 va\u0300o ra c\u01a1 ba\u0309n cu\u0309a h\u00ea\u0323 th\u00f4\u0301ng ma\u0301y ti\u0301nh . b,B\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 truy c\u00e2\u0323p ng\u00e2\u0303u nhi\u00ean RAM: Ng\u01b0\u01a1\u0300i s\u01b0\u0309 du\u0323ng co\u0301 th\u00ea\u0309 hoa\u0300n toa\u0300n thay \u0111\u00f4\u0309i \u0111\u01b0\u01a1\u0323c d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u b\u00ean trong b\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 na\u0300y nh\u01b0ng khi m\u00e2\u0301t \u0111i\u00ea\u0323n ho\u0103\u0323c t\u0103\u0301t ma\u0301y d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u trong RAM se\u0303 bi\u0323 m\u00e2\u0301t \u0111i .3.B\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 ngoa\u0300i : La\u0300 b\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 co\u0301 dung l\u01b0\u01a1\u0323ng r\u00e2\u0301t l\u01a1\u0301n du\u0300ng \u0111\u00ea\u0309 l\u01b0u tr\u01b0\u0303 nh\u01b0\u0303ng d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u co\u0301 dung l\u01b0\u01a1\u0323ng l\u01a1\u0301n nh\u01b0 ca\u0301c b\u00f4\u0323 ca\u0300i \u0111\u0103\u0323t ,ca\u0301c ph\u00e2\u0300n m\u00ea\u0300m \u01b0\u0301ng du\u0323ng ,ti\u00ea\u0323n i\u0301ch ..vv..Ng\u01b0\u01a1\u0300i s\u01b0\u0309 du\u0323ng co\u0301 th\u00ea\u0309 thay \u0111\u00f4\u0309i d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u b\u00ean trong b\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 na\u0300y nh\u01b0ng khi t\u0103\u0301t ma\u0301y ho\u0103\u0323c m\u00e2\u0301t \u0111i\u00ea\u0323n d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u kh\u00f4ng bi\u0323 m\u00e2\u0301t \u0111i .Tuy v\u00e2\u0323y b\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 ngoa\u0300i co\u0301 t\u00f4\u0301c \u0111\u00f4\u0323 truy c\u00e2\u0323p ch\u00e2\u0323m h\u01a1n b\u00f4\u0323 nh\u01a1\u0301 trong nh\u01b0ng gia\u0301 tha\u0300nh la\u0323i re\u0309 h\u01a1n r\u00e2\u0301t nhi\u00ea\u0300u l\u00e2\u0300n . VD : HDD, FDD, ODD, USB ,....4.Ca\u0301c thi\u00ea\u0301t bi\u0323 nh\u00e2\u0323p : La\u0300 nh\u01b0\u0303ng thi\u00ea\u0301t bi\u0323 du\u0300ng \u0111\u00ea\u0309 nh\u00e2\u0323p d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323 va\u0300o ma\u0301y ti\u0301nh . VD : Key , Mouse, Webcam,...5.Ca\u0301c thi\u00ea\u0301t bi\u0323 xu\u00e2\u0301t : La\u0300 ca\u0301c thi\u00ea\u0301t bi\u0323 du\u0300ng \u0111\u00ea\u0309 xu\u00e2\u0301t d\u01b0\u0303 li\u00ea\u0323u ra ngoa\u0300i sau khi \u0111a\u0303 \u0111\u01b0\u0323\u01a1\u0323c x\u01b0\u0309 ly\u0301 : VD : Ma\u0300n hi\u0300nh, Ma\u0301y in , ....","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":398017,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805