Máy tính hoạt động theo

-
","product_id":0,"type":0,"date":1358161782,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4115/398017/nguyen-ly-hoat-dong-cua-may-vi-tinh.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cpnquoctegiare","name":"chuyen phat nhanh","company":"chuyu1ec3n phu00e1t nhanh quu1ed1c tu1ebf","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tapdoantamlong

Bạn đang xem: Máy tính hoạt động theo

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Card Màn Hình Rời Nvidia Cho Laptop, Cách Tắt Card Đồ Họa Nvidia

Nguyên lý họat động của máy tính A.Cấu trúc máy tính : Về cơ bản tất cả các hệ thống máy tính đều có các bộ phận cơ bản sau : - CPU : Bộ xử lý trung trung khu - Bộ nhớ trong : ROM& RAM - Bộ nhớ ngoài : Backing Storage - Các thiết bị nhập :Input Unit - Các thiết bị xuất : output Unit 1. Bộ xử lý trung trọng tâm : CPU: Đây là bộ não của máy tính , nó thực hiện hầu hết các phép toán số học và xúc tích và ngắn gọn CPU được phân chia làm các bộ phận sau : a, Khối xử lý các phép toán số học và lô ghích ( Athimetic ngắn gọn xúc tích Unit ) : ALU - Thực hiện các phép toán số học : +, - , x , : .... - Thực hiện các phép toán so sánh : > , -Thực hiện các phép toán login : & , or , xor , not ... B, Khối điều khiển : (Control Unit ) : CU Khối này có chức năng thực hiện tuần tự các phép tính : VD : mang lại X=2, Y= 5 , X= X+Y , Y=X.Y, X=X+Y Theo các bạn KQ là gì ? X=42, Y=352.Bộ nhớ vào (ROM&RAM) Được phân tách làm các ô nhớ hình mắt lưới .Mỗi ô nhớ có dung lượng 1 byte và được dùng để lưu giữ trữ 1 ký tự . Bô nhớ vào được phân chia làm 2 loại như sau : a, Bộ nhớ chỉ đọc : ROM Đây là bộ nhớ được các nhà sản xuất máy tính thiết lập ra .Người sử dụng chỉ có thể sử dụng dữ liệu trong bộ nhớ này chứ không thể cố kỉnh đổi được dữ liệu vào nó .Khi tắt máy hoặc mất điện dữ liệu trong ROM ko bị mất đi VD: Bios ROM
*
Basic Input đầu ra System Read Only Memmory ) :Bộ nhớ chỉ đọc điều khiển các thiết bị vào ra cơ bản của hệ thống máy tính . B,Bộ nhớ tróc nã cập ngẫu nhiên RAM: Người sử dụng có thể hoàn toàn thế đổi được dữ liệu bên phía trong bộ nhớ này tuy thế khi mất điện hoặc tắt máy dữ liệu trong RAM sẽ bị mất đi .3
.Bộ nhớ ngoài : Là bộ nhớ có dung lượng rất lớn dùng để lưu lại trữ những dữ liệu có dung lượng lớn như các bộ cài đặt ,các phần mềm ứng dụng ,tiện ích ..vv..Người sử dụng có thể vậy đổi dữ liệu bên phía trong bộ nhớ này mà lại khi tắt máy hoặc mất điện dữ liệu ko bị mất đi .Tuy vậy bộ nhớ ngoài có tốc độ truy vấn cập chậm rộng bộ nhớ trong mà lại giá thành lại rẻ hơn rất nhiều lần . VD : HDD, FDD, ODD, USB ,....4.Các thiết bị nhập : Là những thiết bị dùng để nhập dữ liệ vào máy tính . VD : Key , Mouse, Webcam,...5.Các thiết bị xuất : Là các thiết bị dùng để xuất dữ liệu ra ngoài sau khoản thời gian đã đựợc xử lý : VD : Màn hình, Máy in , ....


Nguyu00ean lyu0301 hou0323at u0111u00f4u0323ng cuu0309a mau0301y tiu0301nh A.Cu00e2u0301u truu0301c mau0301y tiu0301nh : Vu00eau0300 cu01a1 bau0309n tu00e2u0301t cau0309 cau0301c hu00eau0323 thu00f4u0301ng mau0301y tiu0301nh u0111u00eau0300u cou0301 cau0301c bu00f4u0323 phu00e2u0323n cu01a1 bau0309n sau : - CPU : Bu00f4u0323 xu01b0u0309 lyu0301 trung tu00e2m - Bu00f4u0323 nhu01a1u0301 trong : ROM& RAM - Bu00f4u0323 nhu01a1u0301 ngoau0300i : Backing Storage - Cau0301c thiu00eau0301t biu0323 nhu00e2u0323p :Input Unit - Cau0301c thiu00eau0301t biu0323 xuu00e2u0301t : output Unit 1. Bu00f4u0323 xu01b0u0309 lyu0301 trung tu00e2m : CPU: u0110u00e2y lau0300 bu00f4u0323 nau0303o cuu0309a mau0301y tiu0301nh , nou0301 thu01b0u0323c hiu00eau0323n hu00e2u0300u hu00eau0301t cau0301c pheu0301p toau0301n su00f4u0301 hou0323c vau0300 lô ghích CPU u0111u01b0u01a1u0323c phân chia lau0300m cau0301c bu00f4u0323 phu00e2u0323n sau : a, Khu00f4u0301i xu01b0u0309 lyu0301 cau0301c pheu0301p toau0301n su00f4u0301 hou0323c vau0300 xúc tích ( Athimetic xúc tích Unit ) : ALU - Thu01b0u0323c hiu00eau0323n cau0301c pheu0301p toau0301n su00f4u0301 hou0323c : +, - , x , : .... - Thu01b0u0323c hiu00eau0323n cau0301c pheu0301p toau0301n so sau0301nh : > , -Thu01b0u0323c hiu00eau0323n cau0301c pheu0301p toau0301n login : & , or , xor , not ... B, Khu00f4u0301i u0111iu00eau0300u khiu00eau0309n : (Control Unit ) : CU Khu00f4u0301i nau0300y cou0301 chu01b0u0301c nu0103ng thu01b0u0323c hiu00eau0323n tuu00e2u0300n tu01b0u0323 cau0301c pheu0301p tiu0301nh : VD : đến X=2, Y= 5 , X= X+Y , Y=X.Y, X=X+Y Theo cau0301c bau0323n KQ lau0300 giu0300 ? X=42, Y=352.Bu00f4u0323 nhu01a1u0301 vào (ROM&RAM) u0110u01b0u01a1u0323c chia lau0300m cau0301c u00f4 nhu01a1u0301 hiu0300nh mu0103u0301t lu01b0u01a1u0301i .Mu00f4u0303i u00f4 nhu01a1u0301 cou0301 dung lu01b0u01a1u0323ng 1 byte vau0300 u0111u01b0u01a1u0323c duu0300ng u0111u00eau0309 lu01b0u tru01b0u0303 1 kyu0301 tu01b0u0323 . Bu00f4 nhu01a1u0301 vào u0111u01b0u01a1u0323c chia lau0300m 2 loau0323i nhu01b0 sau : a, Bu00f4u0323 nhu01a1u0301 chiu0309 u0111ou0323c : ROM u0110u00e2y lau0300 bu00f4u0323 nhu01a1u0301 u0111u01b0u01a1u0323c cau0301c nhau0300 sau0309n xuu00e2u0301t mau0301y tiu0301nh thiu00eau0301t lu00e2u0323p ra .Ngu01b0u01a1u0300i su01b0u0309 duu0323ng chiu0309 cou0301 thu00eau0309 su01b0u0309 duu0323ng du01b0u0303 liu00eau0323u trong bu00f4u0323 nhu01a1u0301 nau0300y chu01b0u0301 khu00f4ng thu00eau0309 cầm u0111u00f4u0309i u0111u01b0u01a1u0323c du01b0u0303 liu00eau0323u trong nou0301 .Khi tu0103u0301t mau0301y hou0103u0323c mu00e2u0301t u0111iu00eau0323n du01b0u0303 liu00eau0323u vào ROM khu00f4ng biu0323 mu00e2u0301t u0111i VD: Bios ROM :( Basic Input đầu ra System Read Only Memmory ) :Bu00f4u0323 nhu01a1u0301 chiu0309 u0111ou0323c u0111iu00eau0300u khiu00eau0309n cau0301c thiu00eau0301t biu0323 vau0300o ra cu01a1 bau0309n cuu0309a hu00eau0323 thu00f4u0301ng mau0301y tiu0301nh . B,Bu00f4u0323 nhu01a1u0301 truy hỏi cu00e2u0323p ngu00e2u0303u nhiu00ean RAM: Ngu01b0u01a1u0300i su01b0u0309 duu0323ng cou0301 thu00eau0309 hoau0300n toau0300n nỗ lực u0111u00f4u0309i u0111u01b0u01a1u0323c du01b0u0303 liu00eau0323u bu00ean vào bu00f4u0323 nhu01a1u0301 nau0300y nhu01b0ng khi mu00e2u0301t u0111iu00eau0323n hou0103u0323c tu0103u0301t mau0301y du01b0u0303 liu00eau0323u vào RAM seu0303 biu0323 mu00e2u0301t u0111i .3.Bu00f4u0323 nhu01a1u0301 ngoau0300i : Lau0300 bu00f4u0323 nhu01a1u0301 cou0301 dung lu01b0u01a1u0323ng ru00e2u0301t lu01a1u0301n duu0300ng u0111u00eau0309 lu01b0u tru01b0u0303 nhu01b0u0303ng du01b0u0303 liu00eau0323u cou0301 dung lu01b0u01a1u0323ng lu01a1u0301n nhu01b0 cau0301c bu00f4u0323 cau0300i u0111u0103u0323t ,cau0301c phu00e2u0300n mu00eau0300m u01b0u0301ng duu0323ng ,tiu00eau0323n iu0301ch ..vv..Ngu01b0u01a1u0300i su01b0u0309 duu0323ng cou0301 thu00eau0309 cầm u0111u00f4u0309i du01b0u0303 liu00eau0323u bu00ean trong bu00f4u0323 nhu01a1u0301 nau0300y nhu01b0ng khi tu0103u0301t mau0301y hou0103u0323c mu00e2u0301t u0111iu00eau0323n du01b0u0303 liu00eau0323u khu00f4ng biu0323 mu00e2u0301t u0111i .Tuy vu00e2u0323y bu00f4u0323 nhu01a1u0301 ngoau0300i cou0301 tu00f4u0301c u0111u00f4u0323 truy cu00e2u0323p chu00e2u0323m hu01a1n bu00f4u0323 nhu01a1u0301 vào nhu01b0ng giau0301 thau0300nh lau0323i reu0309 hu01a1n ru00e2u0301t nhiu00eau0300u lu00e2u0300n . VD : HDD, FDD, ODD, USB ,....4.Cau0301c thiu00eau0301t biu0323 nhu00e2u0323p : Lau0300 nhu01b0u0303ng thiu00eau0301t biu0323 duu0300ng u0111u00eau0309 nhu00e2u0323p du01b0u0303 liu00eau0323 vau0300o mau0301y tiu0301nh . VD : Key , Mouse, Webcam,...5.Cau0301c thiu00eau0301t biu0323 xuu00e2u0301t : Lau0300 cau0301c thiu00eau0301t biu0323 duu0300ng u0111u00eau0309 xuu00e2u0301t du01b0u0303 liu00eau0323u ra ngoau0300i sau thời điểm u0111au0303 u0111u01b0u0323u01a1u0323c xu01b0u0309 lyu0301 : VD : Mau0300n hiu0300nh, Mau0301y in , ....","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":398017,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805