Thành công thức cho biết

-
" class="title-header">Trong lịch trình bảng tính, thanh bí quyết cho biết: A. Showroom của ô được chọn. B. Khối ô được chọn.
*

40 điểm

htdt08


Trong công tác bảng tính, thanh phương pháp cho biết:A. địa chỉ của ô được chọn.B. Khối ô được chọn.C. Sản phẩm hoặc cột được chọn.D. Dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.
*

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết thêm nội dung (dữ liệu hoặc công thức) của ô được chọn.Đáp án: D